TKP HEADLINE

สารเพื่อชีวิต

   สาร หมายถึง สิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่และสัมผัสได้ มีทั้งสถานะที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ตัวอย่างเช่น เงิน และเกลือแกง เป็นของแข็ง น้ำ  และเอธานอล  เป็นของเหลว คาร์บอนไดออกไซด์  และก๊าซออกซิเจน  เป็นก๊าซ เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม..

เปิดโลกพลังงานเพื่อชีวิต

เปิดโลกพลังงานเพื่อชีวิต เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ประโยชน์และผลกระทบของพลังงาน และประเภทพลังงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ อ่านเพิ่มเติม...

ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง กลุ่มสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบและนอกจากนี้สิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้น ๆ อ่านเพิ่มเติม..

นักสืบสายน้ำ

  โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ำ โดยส่วนที่เป็นผืนน้ำนั้น มีอยู่ประมาณ 3 ส่วน (75%) และเป็นพื้นดิน 1 ส่วน (25%) น้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของพืชและสัตว์บนโลกรวมทั้งมนุษย์เราด้วย อ่านเพิ่มเติม...

แรงและการเคลื่อนที่

   แรง (force) หมายถึง ปริมาณที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม แรงนี้อาจจะสัมผัสกับวัตถุหรือไม่สัมผัสกับวัตถุก็ได้ แรงดึง แรงผลัก และแรงยก แรงพวกนี้กระทำบนพื้นผิวของวัตถุ แต่มีแรงบางชนิด อ่านเพิ่มเติม...

โลกใต้เลนส์

กล้องจุลทรรศน์ (microscope) คือ เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์นูน (convex lens) หรือสิ่ง ที่ทำหน้าที่คล้ายเลนส์นูนขยายภาพวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจนสามารถศึกษาโครงสร้างขนาดเล็กของวัตถุนั้นได้ อ่านเพิ่มเติม...

ไบโอชาร์ ถ่านชีวภาพเพื่อการเกษตรถ่านไบโอชาร์ (Biochar) เป็นคาร์บอนที่มีความบริสุทธิ์สูง  ได้จากกระบวนการแยกสลายด้วยความร้อน เฉลี่ย 500-700 องศาเซลเซียส  โดยไม่ใช้ออกซิเจน (Pirolysis) คุณสมบัติของถ่านไบโอชาร์ คือมีรูพรุนเป็นจำนวนมากเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าจุลินทรีย์ เมื่อใส่ลงไปในดินจะช่วยการระบายอากาศ  ทำหน้าที่ดูดยึดธาตุอาหารมากักเก็บไว้แล้วค่อยๆ ปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช ลดความเป็นกรดของดิน  จึงทำให้พืชที่ปลูกด้วยถ่านไบโอชาร์เป็นส่วนผสมมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าการเพาะปลูกโดยทั่วไป

ศึกษาเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand